การตลาดแบบดึงดูด,attraction marketing
แผนที่ภาษี

แผนที่ภาษี
บริการ,จัดทำ,ปรับปรุง,แผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน,โปรแกรมแผนที่ภาษี,hotline:081-8759179

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/295651_440218626056985_75793616_n.jpg

โรงงาน-ผู้ผลิต-จำหน่     อิสระ-สะดวกในการเก็บภาษีท้องถิ่น         เล่นสนามกลาง

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/global_network_sm_wm.gif     http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/stick_figure_thumbs_up_anim_sm_wm.gif http://www.webwewin.com/upload/image_store/piyawat/tax1.jpghttp://www.webwewin.com/upload/image_store/piyawat/tax2.jpghttp://www.webwewin.com/upload/image_store/piyawat/tax3.jpg   http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/144500_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg 

"โปรแกรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดในยุคนี้  โดยคนไทยเพี่อคนไทย."

โปรแกรมแผนที่ภาษี. (Spa Tax Software) เป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัทเท่านั้น!.

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/gps.jpg  http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/gis2.jpg  http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/GisComponents.jpg

โรงงาน-ผู้ผลิต-จำหน่าย    เครื่องออบทความยกลางแจ้ง    เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินคืออะไร

          แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน คือเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในรับชำระภาษีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเป้าหมายที่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินภายในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับภาษี ที่จัดเก็บ และผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นๆ ที่มีหน้าที่ชำระภาษี โดยจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน

          •  จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

             (บริการรับชำระได้ อย่างรวดเร็ว)

          •  จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จะทำให้สามารถประเมินภาษีได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

          • จัดเก็บข้อมูลที่ครบถ้วน จะทำให้สามารถติดตามทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ชำระภาษี (จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น)

          จุดเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2520 กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เทศบาลทั่วประเทศจัดทำทะเบียนทรัพย์สินขึ้น เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือจัดเก็บรายได้ ติดตาม เร่งรัดภาษี แต่แนวทางปฏิบัติยังไม่มีการกำหนดแน่ชัด ต่อมาได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพทางด้านการคลังใน แผนแม่บทกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 3(พ.ศ.2525-2529) จึงได้มีการศึกษาและพัฒนาจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย

       1. แผนที่ภาษี คือข้อมูลเชิงพื้นที่ที่แสดงรูปร่างและตำแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สิน รวมถึงข้อมูลทางกายภาพที่แสดงถึงตำแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สินภายในเขตปกครอง โดยมีการจัดแบ่งพื้นที่ภายในเขตปกครองออกเป็นเขต (Zone) และเขตย่อย (Block) เพื่อให้สะดวกในการจัดเก็บเอกสารและค้นหา

       2. ทะเบียนทรัพย์สิน คือข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้มีกรรมสิทธิ์แต่ละราย โดยมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

ทำไมต้องทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

          หลาย ท่านคงสงสัยว่าเราทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปทำไม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ประโยชน์อะไร เนื่องจากหน่วยงานบางแห่งต้องลงทุนงบประมาณจำนวนมากเพื่อจัดทำ แต่สามารถจัดเก็บภาษีได้น้อยนิดเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ลงทุนไป และจะทำอย่างไรจึงจะสามารถจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้สามารถใช้ งานได้ และใช้งบประมาณน้อย

          แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ที่เรารู้จักกันในนาม "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์" เนื่องจากประกอบด้วยข้อมูล 2 ประเภท คือ ข้อมูลเชิงบรรยาย(ทะเบียนทรัพย์สิน) และข้อมูลเชิงพื้นที่(แผนที่ภาษี) โดยที่ข้อมูลทั้งสองจะมีความสัมพันธ์กันทำให้สามารถสืบค้นข้อมูลไปมาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบสารสนเทศชนิดนี้จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายชำระ ภาษี และยังมิได้ชำระ ซึ่งจะทำให้สามารถติดตามและจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สินที่สนใจ ซึ่งจะมีผลต่ออัตราภาษีที่จะนำมาใช้ในการประเมินภาษี (ทำเลภาษี/หน่วยที่ดิน) เหล่านี้จึงเป็นเหตุผลที่ส่วนกลางพยายามผลักดันให้ท้องถิ่นจัดทำระบบดัง กล่าว

          นอกจากนี้หน่วยงานที่จะดำเนินการจัดทำระบบดังกล่าวยังต้องพิจารณาถึงการนำ ระบบดังกล่าวมาใช้งานในการบริการรับชำระภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช้เพียงแค่ทำให้มีระบบเท่านั้น

ประโยชน์ที่ได้จากแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

แผนที่ภาษี

    1. ทำให้ทราบขอบเขตการปกครองของหน่วยงานในระดับแปลงที่ดิน

    2. ทำให้ทราบทรัพย์สินที่อยู่ภายในขอบเขตปกครองของหน่วยงาน

    3. ทำให้ทราบตำแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สินที่สนใจ (ทำเลภาษี-การประเมินภาษีที่ถูกต้อง)

    4. ทำให้ทราบทรัพย์สินที่ยังมิได้ชำระภาษี

    5. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเพิ่มรายการทรัพย์สินที่ต้องชำระภาษี(เพิ่มรายใหม่ และเพิ่มยอดภาษี)

 ทะเบียนทรัพย์สิน

    1. ทำให้ทราบรายละเอียดของทรัพย์สินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของผู้มีกรรมสิทธิ์แต่ละราย

    2. ทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริการรับชำระภาษี

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/animated_arrow_10.gifไม่มีแผนที่ภาษีสามารถรับชำระภาษีได้ แต่ไม่มีทะเบียนทรัพย์สินจะไม่สามารถรับชำระภาษีได้
 

โรงงาน-ผู้ผลิต-จำหน่าย    เครื่องอ  บริการของเราางแจ้ง    เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/stick_figure_working_laptop_desk_sm_wm.gif1.บริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน.http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/figure_check_mark_celebrate_anim_sm_wm.gif

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/144500_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg

                 ด้วย กระทรวงมหาดไทย  มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำแผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพย์สินเพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้   จึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2550 ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายใน 180 วัน  นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าเพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย  ดังกล่าว และการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตาม โครงการแล้วจะทำให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินต่าง ๆ ของประชาชนไว้ใช้สำหรับการจัดเก็บภาษี (ภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีโรงเรือนที่ดินและภาษีป้าย) รวมทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง  และเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอย่างแท้จริง  และยังทำให้การจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีระบบฐานข้อมูลที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก   รวดเร็ว   นอกจากนี้ทุกหน่วยงานภายในท้องถิ่นก็สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานและ พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการดังนี้
 

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/stick_figure_carrying_books_sm_wm.gif1.1 จัดทำแผนที่แม่บทhttp://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/stick_figure_drawing_three_check_marks_nonlooping_sm_wm.gif

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/map2.jpg

           ดำเนินการจัดทำแผนที่แม่บทระบบดิจิตอล(Digital System) เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการการสำรวจข้อมูลภาคสนามโดยรวบรวมแปลงที่ดิน ในพื้นที่ทั้งหมดจากเอกสารต่างๆ จากสำนักงานที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแยกเป็นชั้นข้อมูลต่าง ๆ และต้องสามารถเชื่อมโยงเข้ากับโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้อีก ด้วย

1.จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตปกครองและมีชื่อเลขระวางกำกับระวาง

2.คัดลอกระวางที่ดินทุกประเภทที่อยู่ในเขตปกครองโดยสำเนาเท่าต้นฉบับจริงทุกระวางรวมทั้งระวางขยายจากสำนักงานที่ดิน

3.กวาดภาพข้อมูลระวางที่ดินที่ได้คัดลอกจากสำนักงานที่ดิน

4.ปรับ แก้ความถูกต้องทางเรขาคณิตและทางพิกัดภูมิศาสตร์ของระวางที่ดิน เพื่อนำมาเชื่อมต่อ(แสดง)ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ให้เป็นผืนเดียวกัน

5.จัดทำรูปแสดงแผนที่ดิจิตอล (รูปแปลงที่ดิน) จากระวางที่ดินซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ให้สามารถอ้างอิงตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์

6.จัด ทำรูปแสดงแผนที่ดิจิตอลแบ่งเขตปกครองในระวางเป็นแบบรายเขต (Zone) ตามความเหมาะสมโดยอ้างอิงแนวทางจากคู่มือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน

7.จัดทำรูปแสดง แผนที่ดิจิตอลแบ่งเขตในระวางเป็นแบบรายเขตย่อย (Block) ตามความเหมาะสมโดยอ้างอิงแนวทางจากคู่มือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน

8.จัดทำรูปแปลง ที่ดินพร้อมหมุดดิน(ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนด)เท่าขนาดระวางที่ดินต้น ฉบับ และลงเลขประจำแปลงที่ดิน (Lot) แต่ละแปลงภายในเขตย่อยทั้งหมด และแสดงรายละเอียดรูปแปลงที่ดิน เลขประจำแปลงที่ดิน (Lot) เลขที่ดิน และเลขที่ระวาง

 

 http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/taking_pictures_PA_sm_wm.gif1.2 จัดทำแผนที่กายภาพ (Base Map)http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/stick_figure_drawing_three_check_marks_nonlooping_sm_wm.gif

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/BaseMap.jpg

           ดำเนินการจัดทำแผนที่ดิจิตอลข้อมูลกายภาพหรือข้อมูลฐาน(Base Map)จากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ หรือข้อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูงหรือข้อมูลอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือ ดีกว่า  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอื่นๆ  ครอบคลุมพื้นที่ปกครอง

1.จัดหาข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสีหรือข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูงครอบคลุมพื้นที่ปกครอง

2.ปรับแก้ความถูกต้องทางเรขาคณิตและทางพิกัดภูมิศาสตร์ของภาพถ่ายทางอากาศสีหรือข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง

3.นำเข้าสู่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

4.จัดทำแผนที่ข้อมูลกายภาพ(Base Map) จากภาพที่ได้นำเข้าสู่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ประกอบด้วยชั้นข้อมูลดังนี้

    ชั้นข้อมูลตารางกริด (Grid)

    ชั้นข้อมูลโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ(Building)

    ชั้นข้อมูลทางน้ำ(หรือแหล่งน้ำ)

    เส้นทางคมนาคม(ถนน) ทั้งเส้นกึ่งกลางและเส้นขอบ

5.จัด ทำแบบพิมพ์(Print Template)แผนที่แม่บทในรูปแบบข้อมูลเชิงตัวเลข(Digital Map)  เมื่อต้องการพิมพ์แผนที่แม่บทให้มีรูปแบบตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 กำหนด

 

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/stick_figure_working_laptop_desk_sm_wm.gif1.3 จัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินhttp://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/stick_figure_drawing_three_check_marks_nonlooping_sm_wm.gif

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/sup4.png

          จัดทำและนำเข้าข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน สู่ระบบสารสนเทศงานทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการรับชำระภาษี

1. นำเข้าข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินสู่ระบบสารสนเทศงานทะเบียนทรัพย์สิน

2. สำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินครอบคลุมพื้นที่ ตามข้อมูลที่คัดลอกมาจากสำนักงานที่ดิน

3. ปรับปรุงแผนที่ภาษีในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(จากการสำรวจภาคสนาม)

4. จัดเก็บข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินที่ได้จากการสำรวจข้อมูลภาคสนามทั้งหมด รวมทั้งเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่คัดลอกมาแต่ละแปลงที่ดินมาไว้ด้วยกัน โดยเรียงตามเลขประจำแปลงที่ดิน (Lot) ในแต่ละเขตย่อย (Block)

5. บันทึกข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ จัดทำแบบพิมพ์(Print Template)แผนที่ภาษี(ผ.ท.7) เมื่อต้องการพิมพ์แผนที่ภาษีในรูปแบบข้อมูลเชิงตัวเลข(Digital Map)ให้มีรูปแบบตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 กำหนด

โรงงาน-ผู้ผลิต-จำหน่าย    เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง    เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/stick_figure_working_laptop_desk_sm_wm.gif2.โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน.http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/figure_check_mark_celebrate_anim_sm_wm.gif

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/144500_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/trophy_cup_anim_sm_wm.gifโปรแกรมแผนที่ภาษี (Spa Tax Software) เป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัทเท่านั้นhttp://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/thailand_flag_perspective_anim_sm_wm.gif

  บริษัท ฯ ได้แบ่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินออกเป็น 3 ชุดโปรแกรมด้วยกัน  เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน โดยแบ่งออกเป็นตามลักษณะของการใช้งานดังนี้

  

          

โปรแกรมระบบบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สิน (SpaTax AM) 

       เป็นโปรแกรมสำหรับการบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเพื่อให้สะดวกต่อการบันทึกข้อมูลและการตรวจสอบค้นหา

     
   

 โปรแกรมระบบบริหารการจัดเก็บภาษี (SpaTax TM)

        เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการงานรับชำระภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีโรงเรือน, ที่ดินและภาษีป้าย พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน

     
 

โปรแกรมระบบบริหารจัดการแผนที่ภาษี (SpaTax MAP)

        เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)

โรงงาน-ผู้ผลิต-จำหน่าย    เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง    เครื่องเล่นสนามกลาง

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/stick_figure_working_laptop_desk_sm_wm.gif3.รับปรับปรุงแก้ไขระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน.http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/figure_check_mark_celebrate_anim_sm_wm.gif

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/144500_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg

  ปัจจุบัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้ดำเนินการโครงการแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินไปแล้วนั้น แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุเช่น

1. โปรแกรมไม่สมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถบริหารการจัดเก็บภาษีด้วยคอมพิวเตอร์ได้

2. การจัดทำแผนที่แม่บทและแผนที่กายภาพไม่สมบูรณ์และไม่เป็นปัจจุบัน

3. การดำเนิืนการสำรวจและนำเข้าข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน

"ให้เราช่วยด้วยโปรแกรมที่สมบูรณ์แบบ  ไม่แพงอย่างที่คิดครับ."

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/stick_figure_thumbs_up_anim_sm_wm.gif http://www.webwewin.com/upload/image_store/piyawat/tax1.jpghttp://www.webwewin.com/upload/image_store/piyawat/tax2.jpghttp://www.webwewin.com/upload/image_store/piyawat/tax3.jpghttp://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/thailand_flag_perspective_anim_sm_wm.gif

        ดัง นั้น บริษัทฯ  มีความยินดีให้คำแนะนำและเข้าไปดำเนินการแก้ไขให้ระบบงานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินของท่านให้สามารถใช้งานได้ตามวัตุประสงค์ที่ต้องการ  และหากท่านมีความประสงค์ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อมายัง
บริษัทฯ  ที่เบอร์โทรศัพท์ 043-519171 หรือ 081-8759179

โรงงาน-ผู้ผลิต-จำหน่าย    เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง    เครื่องเล่นสนามกลาง

Pages Facebook บริษ้ท..http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/stick_figure_chasing_money_sm_wm.gifhttp://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/images%20(1).jpghttp://www.webwewin.com/upload/image_store/piyawat/stick_figures_team_puzzle_sm_wm.gifhttp://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/thailand_flag_perspective_anim_sm_wm.gif

โรงงาน-ผู้ผลิต-จำหน่     อิสระ-สะดวกในการเก็บภาษีท้องถิ่น         เล่นสนามกลางแจ้ง

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/two_stickmen_shaking_hands_puzzle_sm_wm.gifhttp://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/sup15.pnghttp://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/stick_figures_team_puzzle_sm_wm.gif

โรงงาน-ผู้ผลิต-จำหน่าย    เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง    เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง

http://www.webwewin.com/upload/image_store/piyawat/2RF-logo.jpg ร้านรุ่งโรจน์ เลขที่ 342/10 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
...............................................................................................................................................................

เครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกาย,Outdoor  Playground, สนามเด็กเล่น ราคา,ขายเครื่องออกกำลังกาย, ขายสนามเด็กเล่น, ฟิตเนสกลางแจ้ง, จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกาย, เครื่องออกกำลังกายสำหรับเด็ก, สนามเด็กเล่น,เครื่องเล่นสำหรับเด็ก,ผู้ผลิตอุปกรณ์ออกกำลังกาย, ขายอุปกรณ์ออกกำลังกาย, เครื่องฟิตเนสกลางแจ้ง, โรงงานเครื่องออกกำลังกาย, ขายฟิตเนสกลางแจ้ง
Website นี้ ออกแบบง่ายมาก คุณก็ทำได้ เหมือนทำบน Mirosoft word,xcel มีโปรแกรมให้ทดลองใช้ฟรีครับ
ผมก็ซื้อมาใช้ไม่ใช่ผู้ขายครับ ดีจึงบอกต่อ ลองศึกษาดูและจะชอบ คนไทยทำ Software เอง ดลิ๊กเลยครับ
http://www.attraction-tool.com/?iam=chit

การตลาดแบบดึงดูด,attraction marketing